Doctor Team

นายแพทย์ ปภินวิช ปัญนพณัฐ

นายแพทย์ ปภินวิช ปัญนพณัฐ

การศึกษา
- 2554 จบคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- 2557 อาจารย์พิเศษด้านสรีรวิทยาทางนรีเวช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2558 จบสูติศาสตร์และนรีแพทย์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 

ประวัติการทำงาน
- 2554 ฝึกงานที่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ นครนายก
- 2558- 2559 สูตินรีแพทย์ รพ.จุฬารัตน์ 11 สมุทรปราการ
การฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้นในเวชศาสตร์ความงามและการดูดไขมัน
- 2560 สูตินรีแพทย์ชั่วคราว รพ.ชวลรัตน์ 9 สมุทรปราการ
- 2560 – 2561 เฉพาะทางเวชศาสตร์ความงาม ศัลยกรรมความงาม ดูดไขมันที่คลินิก
ในกรุงเทพฯ
  -2018-2021 สูตินรีแพทย์และสูตินรีแพทย์ชั่วคราว โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 สมุทรปราการ และทำงานในส่วนของศัลยกรรมความงาม (เสริมจมูก-จมูก เสริมซิลิโคนหน้าผาก เสริมหน้าอก เสริมคาง)
การศึกษาต่อเนื่อง
- 2015 ACARM โปรแกรมการฝึกอบรมโมดูลาร์; การลงมือปฏิบัติจริงในการเลือก Vaser Liposelection
& Lipotransfer วิทยาลัยเวชศาสตร์ความงามและเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งเอเชีย
- 2015 Thermiva Feminine rejuvenation, สถาบัน Alinsod Institute for Aesthetic Vulvovaginal surgery,
กรุงเทพฯ

- 2015 ลงมือปฏิบัติหน้าอก เสริมจมูก เสริมคาง 
- 2560 สมาคมและสถาบันศัลยกรรมความงามและการแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 (TACS2017)
กรุงเทพฯ
- 2017 KSKCS and KCCS Live Surgery Workshop กรุงเทพฯ ประเทศไทย

© 2017 DNA clinic :Worldclass Center | Design by Programmerthai.com